آب بندی کردن تیغ اره نواری

نکات مهم در آب بندی کردن تیغ اره نواری :

-یک آب بندی مناسب تاثیر به سزایی در افزایش عمر تیغ اره نواری دارد.داشتن لبه های تیز صیقل خورده در تیغ اره نواری یک شرط مهم برای برش باکیفیت می باشد.

-تعیین دقیق سرعت و میزان باردهی به تیغ اره نواری در هنگام آب بندی کردن آن براساس ماده برشکاری و همچنین جنس تیغ اره انجام میگیرد.

-برای رسیدن به یک هدف مطلوب در تیغ اره نواری bimetal بایدمقدار پیشروی تا 75% و همچنین تغذیه دهی دستگاه اره نواری تا 50% و بر اساس استانداردهای ماده برشکاری کاهش داده شده و سپس با این مقدار به میزان 500 سانتی متر مربع و یا به مدت 15 دقیقه به عمل برشکاری ادامه دهیم .البته این مقدار در تیغ اره نواری پوشش دار باتوجه به کیفیت واستحکام دنده ها می تواند کمتر باشد.

-تیغ اره نواری نو قبل از انجام آب بندی

-تیغ اره نواری با آب بندی صحیح که در آن از زبری نوک تیغ اره نواری کاسته و به مقدار خیلی کم انحنا پیدا کرده

-تیغ اره نواری با آب بندی نادرست که سبب ایجاد شکستگی های ریزی در نوک تیغ اره نواری شده

- تیزی و زبر بودن نوک تیغ اره نواری تازه باعث ایجاد ارتعاش و صداهای ارتعاشی میشود که کم کردن سرعت برش باعث از بین رفتن آن ها میشود.

- بعد از اتمام مراحل آب بندی کردن تیغ اره نواری سرعت و باربرشکاری به آرامی و تا رسیدن به مقدار استاندارد افزایش داده شود.

- غلظت آب صابون مصرفی تاثیر زیادی در عمر تیغ اره نواری دارد بنابراین توصیه میشود که این مقدار به طور مداوم کنترل گردد.